Integritetspolicy

Allmänt

Vi, Tryggsam i Sverige AB med organisationsnummer 556920-4091(”Tryggsam”, ”vi, ”vår” etc), värnar om våra kunders och potentiella kunders integritet och har därför upprättat denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) som beskriver vad vi gör med dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

Som dina personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person.

Personuppgifter behandlas i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Detta innebär att det ställs höga krav på oss, båda internt och externt, avseende det sätt på vilket vi behandlar personuppgifterna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom via e-post med användande av e-postadressen privacy@tryggsam.se eller ringa vår kundtjänst på telefonnummer 0771-404 505.

1 - UPPGIFTER OM DIG SOM INTE ÄR KUND HOS OSS

Större delen av vår försäljningsverksamhet består av försäljning via telefonen. Vi följer de etiska riktlinjer som finns för telefonförsäljning och vi kontrollerar alltid uppgifter som vi har fått mot ”NIX-registret” om inte medgivande för påringning finns.

Om du inte vill bli uppringd specifikt av oss så kan vi föra in dig i vårt eget register över personer som inte vill bli kontaktade av oss (”DNC-registret”). Av säkerhetsskäl kan inte våra försäljare föra in dig i detta register utan du måste kontakta vår kundtjänst för detta. Vi för ett sådant register baserat på ditt samtycke och kommer att bevara registret till dess du självmant begär att bli borttagen. Registret är kopplat till ditt telefonnummer så om du byter telefonnummer är det möjligt att vi ringer upp dig igen, du måste i sådant fall åter begära att bli införd i DNC-registret.

1.1 - Vilka uppgifter har vi?

Vi får följande information från våra samarbetspartners respektive leverantörer av listor på telefonnummer som kan användas för marknadsföring per telefon (så kallade ”TM-Leads”):

ditt namn,

ditt telefonnummer,

din adress samt,

i vissa fall, din e-postadress

födelsedatum och, i vissa fall, personnummer

1.2 - Varifrån har vi fått uppgifterna?

Om vi ringer upp dig utan att du tidigare har kontaktat oss, till exempel genom mail eller formulär på vår hemsida, har vi fått dina uppgifter från en av de två följande källorna:

a) Ditt eget lämnande av dessa till en av våra samarbetspartners a i samband med en onlinetävling, undersökning, kampanjerbjudande eller liknande, hos våra samarbetspartners, eller om delandet av dina uppgifter i övrigt framgår av villkoren hos någon av våra samarbetspartners. Vi informerar dig alltid i samtalet om i vilken specifik tävling, undersökning eller liknande som du lämnat ditt telefonnummer.

b) Inköp/inhyrning av listor med telefonnummer från en leverantör at TM-Leads. I dessa fall vet våra försäljare inte vilken leverantör vi har använt i det specifika fallet. För att få denna information ber vi dig kontakta kundtjänst.

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och leverantörer av TM-Leads och att dessa har samlat in dina uppgifter på ett korrekt sätt. Om du misstänker att något inte har gått rätt till ber vi dig kontakta oss för utredning och åtgärd.

1.3 - Vad gör vi med uppgifterna?

Uppgifterna används endast i syfte att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Vi säljer aldrig vidare uppgifterna eller delar dem med någon annan än våra underleverantörer (till exempel lägger vi in uppgifterna i ett automatiserat system som hanteras av en extern part).

1.4 - Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att bedriva marknadsföring (artikel 6.1.f).

2 - UPPGIFTER OM DIG SOM ÄR KUND HOS OSS

2.1 - Vilka uppgifter har vi?

2.1.1 - Alla kunder

Lite beroende på vilka av våra tjänster du använder har vi olika uppgifter. För alla våra kunder har vi följande uppgifter:

• För- och efternamn

• Personnummer

• Adress

• Kundnummer

• Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)

• Betalningsuppgifter (exv uppgift om autogiro, bankkontonummer, betalningshistorik)

• Eventuella anteckningar från kundtjänst.

2.1.2 - Brandskyddskunder

Om du använder vår brandsskyddstjänst kan du ange personer vi ska kontakta vid larm om vi inte får tag på dig (t.ex. familjemedlemmar, grannar eller vänner). Vi behandlar inte de här uppgifterna för egen räkning och du kan själv hela tiden redigera eller ta bort informationen. Vi är därför inte personuppgiftsansvariga för den här behandlingen.

Om kunden är ett företag är kunden personuppgiftsansvarig för denna behandling och vi är personuppgiftsbiträde, om kunden är privatperson är personuppgiftslagstiftningen normalt inte alls tillämplig på behandlingen.

2.1.3 - ID-skyddskunder

Om du använder vårt ID-skydd använder vi ditt personnummer för att inhämta information om sådant som tyder på ID-kapning från kreditupplysningsföretag (”Upplysningsdata”). Vi kommer då att ta emot bland annat kreditupplysningsinformation (vem som begärt kreditupplysningen och när, vi ser aldrig hela kreditupplysningen och aldrig någon information om din kreditvärdighet) i syfte att visa den för dig. Vi använder inte den här informationen till något annat.

Vi inhämtar uppgifter från Creditsafe och Bisnode som i sin tur inhämtar data från andra allmänt tillgängliga register. För en fullständig lista av källorna till Upplysningsdata, gå in på https://tryggsam.se/id-skydd

2.1.4 - Spärrservicekunder

Är du spärrservicekund behandlar vi sådana uppgifter som du tillhandahåller för att möjliggöra spärr, sådana uppgifter omfattar:

Avseende kort

Namn på kortinnehavare

Uppgift om kortutgivare

Typ av kort (bankkort, kreditkort, bibliotekskort etc)

Kontrollsiffra för kort (normalt kortnumrets fyra sista siffror)

Avseende mobila enheter (t.ex. telefoner och surfplattor)

Namn och personnummer på ägare

Telefonnummer och operatör

IMEI-nummer

2.1.5 - Skyddsdekalskunder

En skyddsdekal är en dekal med ett unikt ID-nummer. ID-numret kan, sett för sig självt, inte identifiera dig. Det är bara vi och du som känner till vilka ID-nummer dina dekaler har.

2.2 - Varifrån har vi fått uppgifterna?

Bortsett från upplysningsdata, som vi inhämtar från kreditupplysningsföretag, och ID-numret på dina dekaler som vi genererar själva, kommer informationen alltid från dig själv.

I vissa fall använder vi autentisering genom en tredjepart, till exempel BankID. Vi kan också komma att ta kreditupplysningar på dig eller inhämta uppgift om din folkbokföringsadress från allmänt tillgängliga källor i syfte att administrera fakturor och betalning.

2.3 - Vad gör vi med uppgifterna och med vilken laglig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla den eller de tjänster som du har beställt (artikel 6.1.b i GDPR)

Om du slutar att vara kund hos oss så kan vi komma att kontakta dig med erbjudanden i marknadsföringssyfte, vi har märkt att många kunder avslutar sina abonnemang av andra anledningar än att de inte längre ville ha respektive tjänst och vi har därför ett berättigat intresse av att kontakta sådana kunder (artikel 6.1.f i GDPR).

Vi kommer att spara uppgifter om avtal som du har tecknat med oss och eventuell kommunikation som vi har haft för att vi ska kunna spåra vad som faktiskt hänt och sagts om vi blir oense i framtiden. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (artikel 6.1.f i GDPR) . Vi kan komma att spara sådana uppgifter i upp till tio år efter avslutat kundförhållande (allmän preskriptionstid). Notera särskilt att dina rättigheter avseende behandlingen för detta ändamål är begränsade, till exempel kan du inte kräva radering.

Vissa uppgifter har vi en laglig skyldighet att bevara på visst sätt, till exempel måste vi spara räkenskapsmaterial, inklusive fakturor där vissa av dina personuppgifter kommer att framgå (enligt bokföringslagen 7 kap 2 §).

2.4 - Särskilt om ”familjekonton”

För ID-skydd och Spärrservice erbjuder vi så kallade familjekonton. För dessa konton finns en huvudanvändare som är den som skapar kontot, identifierar sig och är den som är ansvarig för kontot enligt våra allmänna villkor. Huvudanvändaren kan tilldela användarkonton till familjemedlemmar genom att tillhandahålla

Namn på familjemedlemmen,

e-postadress till familjemedlemmen, samt

avseende ID-skydd, även telefonnummer och personnummer till familjemedlemmen.

Familjemedlemmen kan därefter, liksom en vanlig kund, ladda upp information vilken kommer att behandlas av oss på precis samma sätt som information om en vanlig kund. De olika kontona i familjekontot kommer inte åt informationen i de andra kontona.

I praktiken är det alltså ingen skillnad mellan en vanlig kund och en användare i ett familjekonto, förutom att vi aldrig kommer att rikta marknadsföring mot familjemedlemmar utan endast den som har huvudkontot.

Juridiskt är dock skillnaden att den lagliga grunden för vår behandling blir vårt berättigade intresse av att tillhandahålla den aktuella tjänsten till kunden (artikel 6.1.f i GDPR). Detta innebär att den som har ett familjekonto har en rätt att invända mot behandlingen. Om en sådan invändning kommer så kommer vi att ta bort familjemedlemmens konto så snart vi konstaterat att invändningen kommer från denne.

3 - GEMENSAM INFORMATION

3.1 - Dina rättigheter

I korthet har du rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, att se till att uppgifterna är korrekta och att klaga om du tycker att vi gör något som är fel. Önskar du att utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss enklast per e-post privacy@tryggsam.com.

Mer specifikt, har du följande rättigheter:

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig, och om så är fallet har du rätt till en kopia av dina personuppgifter samt kompletterande information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade. Det är möjligt för oss att tillgodose sådan begäran helt eller delvis i följande situationer:

⦁ personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;

⦁ du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

⦁ du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;

⦁ personuppgifterna har behandlats olagligt; eller

⦁ radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  

När personuppgifter inte längre behövs för de ändamål de behandlas kommer vi upphöra att behandla dessa, genom radering eller motsvarande åtgärd. Exempelvis genomför vi automatisk radering av dina personuppgifter i ditt Användarkonto när det har avslutats, men notera att vi kommer fortsätta behandla dina personuppgifter för andra ändamål (beskrivet ovan).

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

⦁ riktigheten av personuppgifterna är under utredning;

⦁ behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;

⦁ vi behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

⦁ du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

Rätt till dataportabilitet

Denna rättighet gäller om:

⦁ Vi har fått dina personuppgifter direkt från dig, och

⦁ vår behandling av dem sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, samt

⦁ att personuppgifterna hanteras digitalt.

Då har du rätt att få dessa personuppgifter exporterade från oss i ett maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända mot behandling

Generell rätt att invända

Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på intresseavvägning (”berättigade intresse”). Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. I annat fall kommer vi upphöra att behandla personuppgifterna för det ändamålet.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer vi inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende vår behandling av dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och deras kontaktuppgifter hittar du här. Om du har synpunkter eller frågor kring vår behandling av personuppgifter ser vi dock gärna att du vänder dig till oss i första hand, så att vi får en chans att hjälpa dig och besvara dina frågor.

För att utöva någon av ovanstående rättigheter skickar du ett email till privacy@tryggsam.com.

3.2 - Särskilt om företagskunder

I de fall vår kund är ett företag är det kunden som är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas inom ramen för våra tjänster. De enda uppgifterna vi är personuppgiftsansvariga för är uppgifter som används för att administrera kundförhållandet, framför allt kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos kunden.

3.3 - Lagringstid

Alla personuppgifter sparas under den tiden de är nödvändiga för respektive ändamål (vilket angivits ovan under punkterna 1 respektive 2) och raderas därefter.

Raderingsprocessen kan, av tekniska skäl, dröja upp till sex (6) månader.

3.4 - Ändringar

Om vi gör större förändringar eller tillägg i denna policy som påverkar dig i betydande utsträckning, så skickar vi alltid ett e-postmeddelande till dig om detta eller meddelar dig på annat lämpligt sätt. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida www.tryggsam.se.

Nuvarande version: 2022:02

3.5 - Kontakta oss

E-post: privacy@tryggsam.com

Tel. 0771-404 505

Kontakta vårt dataskyddsombud

⦁ GDPR Hero AB

⦁ Kontaktperson: Julianne Ahlesten

⦁ E-post: dataskyddsombud@tryggsam.com

Bolagsbevakning