Deltagandevillkor

Denna pristävling drivs och anordnas av Tryggsam i Sverige AB,  (Org 556920-4091)

1. Ramvillkor för vårt erbjudande

Utan medverkan från pristävlingens sponsorer skulle det inte vara möjligt att genomföra pristävlingen. Därför skall det genom pristävlingen även inhämtas samtycken till reklam, till förmån för anordnaren och pristävlingens sponsorer, vilka särskilt även möjliggör e-post- och telefonreklam. Utan givande av samtyckena till reklam är deltagande på nätet inte möjligt. Den som inte vill ge något samtycke till reklam kan dock delta med postkort.

2. Personer som är berättigade till deltagande

2.1. Berättigade till deltagande är alla personer, som vid tidpunkten deltagit i en telefonundersökning genomförd av Axelia AB på uppdrag av Tryggsam för sitt deltagande har fyllt 18 år, deltar från en ort belägen i Sverige och har sin fasta bostad i Sverige. Ej berättigade till deltagande är medarbetare i, samt befullmäktigade och ombud för, Tryggsam.

2.2. Deltagande är enbart tillåtet, om det riktiga namnet anges. Deltagande genom bulvaner är inte tillåtet.

3. Deltagande

3.1. Deltagande per Internet sker genom motsvarande registrering på nätet. Därvid måste även samtycket till reklam ges, till förmån för Tryggsam och pristävlingssponsorerna. Detaljerna framgår av det konkreta samtycket till reklam. Vid en registrering via telefon eller på nätet skickas ett bekräftelsemeddelande per e-post till den adress som deltagaren har angivit. I detta mail kan du som deltagare även tacka nej till ditt deltagande i tävlingen.

3.2. Deltagandet är på intet sätt beroende av varuförvärv, ianspråktagande av avgiftsbelagda tjänster och/eller betalning av förbindelseavgifter och/eller nyttjandeavgifter till Tryggsam.

3.3. Om en deltagare vid sin registrering på nätet eller via telefonundersökning har givit sitt samtycke till reklam (vilket är en förutsättning för deltagandet) och anslutningsvis återkallar det, påverkas hans chans att vinna ej därav. Ett återkallande av samtycket påverkar alltså inte ett berättigande till deltagande, som en gång har rättfärdigats.

4. Fastställande av vinst och särskilda villkor

4.1. Bland alla deltagare, som är berättigade till deltagande, vinner den personen som Tryggsam jury anser beskrivit sin motivering till vinst bäst. Priserna som beskrivits i telefon samt visats i mail delas ut senast fyra veckor efter tävlingens slut.

4.2. I den mån en rabattkupong lottas ut, består denna i förekommande fall av flera kuponger, vars summa motsvarar totalvärdet på den avbildade rabattkupongen.

5. Underrättelse till vinnarna/översändning av vinsten

5.1. Vinnarna underrättas via telefon och även per e-post.

5.2. Vinsten skickas till vinnaren av anordnaren på dennes bekostnad.

5.3. Kontantvinster utbetalas med check. Checken översändes till vinnaren på anordnarens bekostnad.

6. Bortfall av vinstanspråket

6.1. Om underrättelsen om vinsten misslyckas, förfaller vinstanspråket. Underättelsen om vinsten anses ha misslyckats, om:

a) postbrevet om vinsten, som sänds rekommenderat, visar sig inte kunna delas ut eller vinnaren inte reagerar på det inom en frist om 14 dagar efter ingång genom att anmäla sig hos anordnaren via telefon, e-post eller post (ingångsdatum hos anordnaren är utslagsgivande) och

b) vinnaren inte svarar vid två försök till underrättelse om vinsten via telefon och

c) ett e-postmeddelande med underrättelse om vinsten visar sig inte kunna delas ut eller vinnaren inte reagerar på det inom en frist om 14 dagar efter ingång genom att anmäla sig hos anordnaren via telefon, e-post eller post (ingångsdatum hos anordnaren är utslagsgivande).

6.2. Efter ett bortfall av vinstanspråket blir det en upprepning av nytt beslut av Jury

7. Överlåtelse och skatter

Vinstanspråken kan inte överlåtas. Vinnaren är ensam ansvarig för betalning av eventuellt uppstående skatter.

8. Möjligheter till avslutning/ändring

Tryggsam förbehåller sig rätten att när som helst kunna avbryta eller avsluta pristävlingen med saklig grund utan förhandsmeddelande. Detta gäller i synnerhet, om pristävlingen av någon anledning inte kan försiggå enligt plan, till exempel vid infektion av datorer med virus, vid fel i mjuk- och/eller hårdvara och/eller på grund av andra tekniska och/eller rättsliga orsaker, vilka påverkar pristävlingens administration, säkerhet, integritet och/eller reguljära och regelmässiga genomförande. I sådana fall har Tryggsam dessutom rätt att modifiera pristävlingen efter eget gottfinnande.

Bolagsbevakning